Biocidní ošetření dřeva

Print this page
Print

Význam biocidních látek v přípravcích na ochranu dřeva

Dřevo je jakožto přírodní materiál citlivé na působení okolního prostředí. Podle míry přirozené odolnosti dřeva je ošetření přípravky obsahujícími biocidy často jedinou možností, jak získat povolení k jeho použití. Dřevěné stavební materiály totiž musí splňovat požadavky na řadu vlastností, aby bylo možno zajistit odpovídající životnost a zdravotní nezávadnost celé stavby.

Optimální dávkování biocidních látek při ošetřování dřeva

Nové technologie dnes umožňují zvýšení účinnosti díky velmi cílenému výběru biocidních látek působících již ve velmi malých množstvích, ve kterých se vyskytují v přípravcích na ošetření dřeva.
Zaručujeme účinnost proti hmyzu a houbám po dobu minimálně 10 let.
Přípravky na ošetření dřeva s obsahem biocidních látek jsou jediné účinné a certifikované řešení, které poskytuje očekávanou úroveň ochrany dřeva s nízkou přirozenou odolností.
Tyto roztoky obsahují relativně nízké dávky biocidů ve formě vodní mikroemulze. Díky specifickému mechanismu fungování však efektivně zabraňují napadení plísněmi, hmyzem s dřevokaznými larvami a termity.
Umožňují tak využití evropského jehličnatého i listnatého dřeva ve stavebnictví.

Dřevo ošetřené biocidními látkami, postup ošetření a použití

Pro získání hodnocení třídy 2 nebo 3.1 (nebo nově 3a), která je obvyklá pro stavební konstrukce, postačí povrchové ošetření.
To lze provést máčením nebo postřikem.
Poté se dřevo chráněné před deštěm vysuší, čímž dojde k fixaci přípravku.
Posléze se ošetřené dřevo zpracuje v dřevozpracujícím závodě a následně použije ke stavbě. Takto ošetřené dřevo nemá vliv na kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí, protože látky, které ve dřevu zůstanou, nejsou těkavé.
Po konci životnosti nepředstavují biocidy v dřevěných materiálech důvod pro to, aby byl materiál označen za speciální průmyslový odpad, protože jejich likvidace nevyžaduje zvláštní opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví ani životního prostředí.

Budoucnost ošetřování dřeva: s biocidy, nebo bez nich?

Vývojová oddělení podniků působících v chemickém průmyslu mají dnes hlavní cíl – vyvinout a uvést na trh stejně účinné přípravky, avšak méně nebezpečné pro životní prostředí.
Občas se objeví experimentální přípravky bez biocidů. ale dosud nic nenasvědčuje tomu, že by mohly dosáhnout požadované účinnosti a životnosti.
Celý cyklus od vývoje přes výrobu až po prodej a používání biocidních přípravků je striktně svázán předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí.
Přípravky na ochranu dřeva odpovídají Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Ve většině evropských zemí navíc podléhají také vnitrostátním povolovacím řízením, která kladou další požadavky na bezpečnost používání těchto přípravků.

Ošetření staveb v souladu s předpisy

Například ve Francii definuje regulační požadavky týkající se dřevěných materiálů nebo dřevěných derivátů, které nejsou odolné proti hnilobě, zákon 99-471 z června 1999 a vyhláška 2006-591 ze dne 23. května 2006, o ochraně budov proti termitům a dalšímu dřevokaznému hmyzu.
Předpisy se vztahují také na lehké venkovní konstrukce a stavby, na které se nevztahuje stavební povolení.
V některých zemích musí stavební dřevo (včetně např. desek) použité na nosné části konstrukcí splňovat požadavky na odolnost proti dřevokazným houbám a hmyzu.