Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest własnością Grupy BERKEM, do której należą firmy BERKEM DEVELOPPEMENT, ADKALIS, S&C CONSTRUCTION, SARPAP & CECIL INDUSTRIES, wszystkie z siedzibą w Bordeaux rue Robert Caumont. Pozostaje ona do dyspozycji użytkowników z zastrzeżeniem bezwarunkowej akceptacji warunków i ostrzeżeń wymienionych poniżej.

Dyrektorem wydawniczym strony Grupy BERKEM jest Olivier FAHY pełniący funkcję przedstawiciela prawnego Grupy BERKEM. Hosting strony zapewniony jest przez firmę Systonic, 2-4 Rue Eugène Chevreul, 33600 Pessac. Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy z 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych, automatyczne przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej „www.sarpap-cecil.com” zostało zgłoszone do Państwowej komisji informatyki i Swobód (CNIL) pod numerem 1199335.

Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania, poprawiania i usunięcia danych dotyczących jego osoby. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, wysyłając e-mail na adres: sarpap[at]berkem.com
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje. Informacje powinny być dokładne, zgodne z prawem i nie powinny naruszać interesów osób trzecich.

Niektóre strony portalu zawierają dokumenty w formacie PDF. Do otwarcia tych dokumentów potrzebny jest program Acrobat Reader: (http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html). Użytkownik strony internetowej oświadcza, że posiada uprawnienia i środki niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z tej strony. Oświadcza także, że sprawdził, czy użyte narzędzie informatyczne jest wolne od wirusów i w pełni sprawne.

Wreszcie, użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszą notą prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Grupa BERKEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje udostępniane  na swojej stronie oraz za ich ewentualnie wykorzystanie ani za odpowiedzi na pytania uzyskane za pośrednictwem tej strony. W żadnym wypadku Grupa BERKEM nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania ze strony lub w związku ze stroną. Wszelkie próby przesyłania informacji na inną stronę lub zmiany informacji zawartych na tej stronie są zabronione i mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego przez Grupę BERKEM.

Kategorycznie zabrania się tworzyć hiperłącze do strony lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy BERKEM. Grupa BERKEM nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za hiperteksty ani inne elementy do przetwarzania danych, używane bezpośrednio lub pośrednio na stronie, przy czym istnienie hiperłącza nie powoduje przeniesienia odpowiedzialności na Grupę BERKEM. Grupa BERKEM nie gwarantuje ani nie podejmuje żadnych zobowiązań względem stron trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Grupa BERKEM nie może zagwarantować, że serwer strony jest wolny od wirusów, a pliki dostępne do pobrania na stronie internetowej lub innej stronie trzeciej są wolne od wirusów lub usterek. Użytkownik musi podjąć niezbędne działania, aby chronić swój komputer przed nieuprawnionym dostępem lub problemem technicznym, który mógłby uszkodzić komputer, jeden z podzespołów lub przechowywane dane. Grupa BERKEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie połączenia i nawigacji na stronie. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części informacji, zawartych na stronie, w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody Grupy BERKEM, jest zabronione i stanowi karalne naruszenie artykułów L.335-2 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej.

Bazy danych, znajdujące się na stronie, są chronione przepisami ustawy z 11 lipca 1998 r., transponującej do kodeksu własności intelektualnej dyrektywę europejską z 11 marca 1996 r., dotyczącą ochrony prawnej baz danych. W szczególności zabronione jest pobieranie i powtórne wykorzystywanie, istotne pod względem ilościowym lub jakościowym, zawartości baz danych dostępnych na stronie. Każda osoba nieprzestrzegająca tych postanowień naraża się na sankcje przewidziane w art L.343-1 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej. Znaki Grupy BERKEM i jego partnerów, jak również logo zamieszczone na Stronie są towarowymi znakami zastrzeżonymi. Wszelkie kopiowanie w całości lub częściowe marek i logo ze strony bez wyraźnej i uprzedniej zgody Grupy BERKEM jest zabronione w myśl art. L.713-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej. Niniejsza strona podlega przepisom prawa francuskiego, a wszelkie spory związane z połączeniem i nawigacją na stronie i/lub wykorzystaniem informacji, plików lub zawartych w nich dokumentów rozstrzygane będą przez sądy francuskie.